Sdružení pro výstavbu silnic Praha

Sdružení pro výstavbu silnic Praha vzniklo 1. dubna 1981. V současné době má 48 členů, z toho 2 čestné (ČVUT v Praze, FSv, katedra silničních staveb a VUT v Brně, FAST, Ústav pozemních komunikací). Členské organizace se zabývají výstavbou, rekonstrukcemi a údržbou dálnic, silnic, mostních objektů a souvisejících staveb. Část členských firem se zabývá projektováním dálnic a silnic, inženýrskou a poradenskou činností v oboru silničního stavitelství, činností silniční laboratoře, výrobou a prodejem stavebních materiálů, výrobků, strojů a zařízení včetně potřebné servisní činnosti.

Aktuálně

Přehled splněných priorit MD za období 2014 – 2016

Dne 14. 11. 2016 na tiskové konferenci představili ministři Ťok a Babiš Přehled splněných priorit Ministerstva dopravy za období 2014 - 2016.

Nastartování výstavby nových dálnic a silnic!
V investicích v roce 2015 zahájeno necelých 50 km staveb na dálnicích, letos přes 70 km a příští rok je ambice 140 kilometrů dálnic rozestavět. V minulosti nebyly připravené projekty a výstavba byla tím pozastavena, takže nových úseků dálnic se otevírá málo.

Letos se staví
D3
čtyři stavby mezi Veselím nad Lužnicí a Českými Budějovicemi v délce 27 km
D1
Přerov-Lipník
D7
Postoloprty-Bitozeves
D11
Osičky-Hradec Králové
D48
Rybí - Rychaltice

V příštím roce se zahájí
D1
Říkovice-Přerov
D3
Úsilné - Hodějovice a Hodějovice - Třebonín
D6
obchvaty Lubenec a Řevničov, Nové Strašecí - Řevničov
D11
Hradec Králové - Smiřice, Smiřice - Jaroměř
D35
Opatovice nad Labem - Časy, Časy - Ostrov
D48
Frýdek Místek - obchvat
D55
obchvat Otrokovic
D56
Frýdek-Místek - připojení na D48

Čerpání SFDI je nejúspěšnější za poslední roky, k říjnu 2016 vyčerpáno 50,6 mld. Kč, cca 65,5% rozpočtu = jasná zpráva, že až účetně rok doběhne, využijeme na stavbách všechny prostředky, opravdu se pracuje, nejsou to jen peníze na papíře.

V roce 2015 byl historicky nejvyšší objem finančních prostředků vynaložených z rozpočtu SFDI do dopravní infrastruktury - 91,5 mld. Kč, cca 97% schváleného rozpočtu.

Ministerstvo dopravy stoprocentně dočerpalo evropské finance z OPD1 (bez ztráty prostředků se to podařilo z resortních operačních programů jen MD a MPO), úspěšně je dojednán OPD2, včetně auditu Evropské komise, který je potřebný k řízení programu

Dálniční obchvaty měst budou vyjmuty ze zpoplatnění. Od 1.1.2017 půjde o 100 km dálniční sítě: vjezdy do Prahy, Olomouc, Prostějov, Kroměříž, Beroun, Plzeň, Ústí nad Labem. Motoristům ulehčí dopravy ve městech/aglomeracích, ulehčí se dopravě v okolních obcích.

Modernizace dálnice D1: hotovo šest úseků, v realizaci čtyři, další čtyři ve výběrovém řízení. Pro zvýšení bezpečnosti v modernizovaných úsecích bude nasazeno úsekové měření rychlosti. Pilotní projekt měření snížil riskantní chování řidičů.

Mimořádné financování oprav silnic II. a III. tříd v roce 2015 a 2016 z rozpočtu SFDI 7,4 mld. Kč. V příštím roce, pokud bude dostatek prostředků, bude pomoc krajům v opravách silnic pokračovat.

1 500 nádražních budov je převedeno z Českých drah do majetku státu (SŽDC), nádraží se budou postupně opravovat.

Rozumné otevírání trhu na železnici zlepšuje kvalitu služeb. České dráhy jsou přesto klíčové pro veřejnou službu, některé tratě jako je například Plzeň - Most ale mohou provozovat soukromí dopravci.

Registrace vozidla bude možná na jakémkoliv úřadě v republice. To výrazně usnadní občanům administrativy se změnou vlastníka nebo jakýmikoliv dalšími změnami v registru.

Podařilo se odvrátit žaloby EU za chybějící napojení českých registrů s těmi evropskými. Centrálního registru vozidel je napojen na evropský registr RESPER, stejně tak Rejstřík podnikatelů v silniční dopravě je napojen na evropské registry.

Současné vedení Ministerstva dopravy zabezpečilo chod mýtného systému i po roce 2016, tím zachránilo výběru 10 miliard korun. Zároveň vytvořilo podmínky pro transparentní přesoutěžení provozovatele mýtného systému pro období po roce 2019. Napravilo tak špatné rozhodnutí, smlouvy a dodatky z let 2005 - 2007.

Stabilizoval se provoz klíčových dopravně správních agend (centrální registr vozidel, centrální registr řidičů, centralizovaný informační systém STK) a eliminovaly se výpadky, které měly zásadní dopad na veřejnost.

EIA: spolupráce při nalezeni cesty pro umožnění realizace 9 prioritních záměrů se starou EIA (legislativní návrh novely zákona č. 256/2016 Sb. a navazující nařízení vlády). Byl zároveň stanoven další jednoznačný postup pro stavby, kde proces EIA bude muset byt opakován.

Dokončení významných silničních tahových studii umožňující pokračovat po ověření ekonomické efektivity v přípravě důležitých staveb a jejich schválení centrální komisí (D3, D7, D4, D35, D49, D55,D52).

V rámci výkupů pozemků byl zaveden novelou zákona fixní osminásobek, což stabilizovalo situaci a výkupy rozhýbalo (zákon 49/2016 Sb.).

Byla schválena studie proveditelnosti důležitých železničních projektů TEN-T na Centrální komisi MD: např. Brno - Přerov, Kolín - Nymburk - Děčín, Velký Osek - Hradec Králové - Choceň, železniční uzel Česká Třebová, železniční uzel Pardubice; průběžně v letech 2015 a 2016.

Příprava a uzavření Dohody o rozvoji a další koncepci železničního spojení Praha - Vídeň; přínosem je další zkrácení jízdní doby na 3h 45 min do roku 2024.

Znovuzprovoznění železničního hraničního přechodu Aš - Selb v prosinci 2015.

Česko-saská spolupráce na přípravě vysokorychlostní tratě Praha - Drážďany - zpracování společných studií spolufinancovaných z evropských fondů. Bylo založeno Evropského sdružení územní spolupráce (ESUS) na základě dohody ministrů ČR a Saska v dubnu 2016.

Příprava zadávacího řízení a výběr zpracovatele na studii proveditelnosti vodního koridoru Dunaj - Odra - Labe.

Sjednání smlouvy o veřejných službách na lince R13 Brno - Břeclav - Olomouc, za využití prostředků na vozidla IntePanter z OPD,

sjednání krátkodobé smlouvy o veřejných službách na lince R14 Pardubice - Liberec,

prosazení nového provozního konceptu vlaků na lince Ex6 Praha - České Budějovice - Linz,

projednávání smlouvy o veřejných službách na lince R16 Plzeň - Most s novým dopravcem GW Train Regio.

Vytváření legislativního prostředí v oblasti vnitrozemské plavby, novelizace vybraných vyhlášek z oblasti vnitrozemské plavby podle potřeb praxe.

Sbližování pravidel pro členy posádek ve vnitrozemské plavbě mezi ČR a Rýnskou oblastí - přínosem je zkvalitnění přístupu českých rejdařů na evropský trh, účinné od prosince 2015.

Zlepšování podmínek pro železniční nákladní dopravu, vytvoření Expertního týmu pro železniční nákladní dopravu jako platformy pro komunikaci se sektorem železniční nákladní dopravy,

Dva roky se neměnil ministr dopravy, stejně tak zůstává stabilní vedení ministerstva, Ředitelství silnic a dálnic a vedení dalších podřízených organizací. Už nyní se Dan Ťok dostává do pětice nejdéle sloužících ministrů dopravy od vzniku České republiky.


Zdroj: www.mdcr.cz

Vyjádření ŘSD ČR k problémům při zkapacitnění SOKP

ŘSD ČR vnímá nespokojenost řidičů s dopravou v hl. m. Praze a s tím související i dopravou po Pražském okruhu. Jako nástupce investora této komunikace po hl. m. Praze jsme dokončili v roce 2010 stavby silničního okruhu mezi D1 a Slivencem. Tyto stavby byly naprojektovány s ohledem na známé dopravní intenzity jako čtyřpruhová komunikace a ani ve výhledu není v tomto úseku počítáno s rozšířením na 3 + 3 jízdní pruhy, současné intenzity se zde pohybují do 40 tis. vozidel/24 hod. Výjimkou je stavba SOKP 515, úsek Slivenec - Třebonice.

Souhlasíme, že jedním z nejvytíženějších úseků Pražského okruhu je úsek Slivenec - Třebonice, který byl v 70. a 80. letech minulého století realizován tehdejším investorem stavby - hl. m. Prahou - v šířkovém uspořádání 2 + 2 (úsek byl zprovozněn v 09/1983). Při výstavbě severozápadního segmentu D1 - Slivenec v letech 2006 - 2010 byla připravována a následně i realizována rekonstrukce zmiňovaného úseku Slivenec - Třebonice. Samozřejmě jsme se zabývali i myšlenkou rozšíření/zkapacitnění komunikace na 3 + 3 pruhy, tomu nám však zabránilo nedokončené majetkoprávní vypořádání k některým zastavěným pozemkům, jejichž vlastníci se se státem dlouhodobě soudili o výši kupní ceny. Novela zákona o pozemních komunikacích s účinností od 01/2016 umožnuje vyvlastnění i již zastavěných pozemků komunikací (což do té doby nebylo možné), tohoto ustanovení bude využito i v případě stavby Slivenec - Třebonice. V současné době je připravována akce Zkapacitnění stavby D0 SOKP 515 Slivenec - Třebonice, v roce 2017 bude připravena dokumentace EIA a bude předána do procesu vyhodnocení na MŽP. Bohužel, česká legislativa má zatím nastaveny značně zdlouhavé postupy, takže nemůžeme sdělit pozitivnější informaci, než že realizace "zkapacitnění" tohoto úseku na 3 + 3 pruhy bude zahájena nejdříve po roce 2020.

Co se týká připojení stavby Lahovice - Slivenec a připojení větví mimoúrovňové křižovatky z prostoru Barrandova. Řešení bylo limitováno stavem majetkoprávního vypořádání k zastavěným pozemkům a k pozemkům určených k zastavění (nutné stavební povolení) a právě tyto pozemky, resp. kupní ceny zastavěných pozemků, byly předmětem soudních sporů. Nebylo tedy možné jakkoliv rozšiřovat nebo měnit stávající stav.

Dalším předpokladem ke zkapacitnění silničního okruhu kolem Prahy v úseku Slivenec - D5 je i podpora v územním plánu, která umožní výstavbu kapacitní šestipruhové komunikace.

Jak bylo výše uvedeno, není možné bez stavebního povolení a dalších úkonů přípravy jakkoliv rozšiřovat (i když oprávněně) a měnit povolenou a zkolaudovanou stavbu. Pro nemožnost získání potřebných pozemků (viz výše soudní spory) nebylo možné ani získat stavební povolení na komfortní připojení nové stavby (Slivenec - Třebonice vč. připojení ulice K Barrandovu) na starou (Lahovice - Slivenec). Finanční prostředky přitom nebyly důvodem.

V závěru můžeme konstatovat, že ŘSD ČR připravuje výstavbu kapacitní šestiproudové komunikace v úseku mezi D5 a ulicí k Barrandovu. Dalším řešením, které odlehčí této komunikaci, jsou stavby v investorství hl. m. Prahy jako je Radlická radiála, popřípadě Břevnovská radiála. Částečné odlehčení dopravy umožní i dostavba silničního okruhu kolem Prahy v jeho severní části, které zajišťuje ŘSD ČR za výrazného odporu dotčených obcí již 15 let. Předpokladem pro zkvalitnění dopravy v Praze je především dostavba základních komunikací jak silničního okruhu, tak i radiálních komunikací, která pro výše uvedené a další skutečnosti je časově velice zdlouhavá, a při které se v každém kroku správními úřady zvažuje nejenom převaha veřejného zájmu výstavby SOKP nad ostatními veřejnými zájmy (např. ochrana životního prostředí), ale i se posuzují na základě odvolání věcné a formální správnosti rozhodnutí dotčených orgánů státní správy. Vše výše uvedené otvírá politickou debatu nad funkčností stávajícího systému, kdy již jednou rozhodnuté a zamítnuté návrhy pro jejich nerelevantnost ze zásad územního rozvoje jsou předmětem opětovných diskuzí v územních plánech, v posudcích EIA, předmětem posuzování stavby při projednání územního rozhodnutí a stavebního povolení a pokaždé jsou samozřejmě i důvodem odvolání se proti vydaným rozhodnutím, návrhům na přezkum a následným žalobám. Za ŘSD ČR jsme jednoznačně pro radikální zjednodušení systému a urychlení povolovacích procesů, které jsou již dnes politiky diskutovány.

 

Na dopravní projekty půjde přes 80 mld. korun
Více než 80 miliard korun bude v příštím roce směřovat na dopravní projekty. Počítá s tím návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na příští rok, který dnes schválila vláda. Z národních zdrojů je vyčleněno na dopravní projekty 52 miliard, dalších 30 miliard bude zajištěno z prostředků EU. Příští rok tak budou připraveny finance na klíčové dálniční stavby a řadu dalších investic do dopravní infrastruktury. Po vyhodnocení rozpočtové situace na začátku příštího roku bude ministerstvo hledat i prostředky na mimořádnou podporu krajských silnic.

"Už třetí rok za sebou dáváme do dopravní infrastruktury rekordní finanční prostředky, abychom rozhýbali výstavbu, která v minulosti postupovala pomalu, nebo úplně stála. Letos jsme i s modernizací D1 zahájili zhruba sedmdesát kilometrů nových dálnic a příští rok to bude až 140 km. Ředitelství silnic a dálnic i Správa železniční dopravní cesty letos čerpají prostředky velmi úspěšně, takže rozhodně nejde jen o peníze na papíře. Zahajujeme stavby, které za několik let začnou lidem sloužit," řekl ministr dopravy Dan Ťok. 

Mezi stavbami, se kterými rozpočet SFDI počítá v příštím roce, jsou například nové úseky D35, obchvat Otrokovic na D55 nebo dostavba D1 v úseku Říkovice - Přerov. Peníze jsou připraveny také pro výstavbu D11 z Hradce Králové do Smiřic a v úseku Smiřice - Jaroměř, pro dálnici D3 a obchvat Českých Budějovic, obchvaty obcí Řevničov a Lubenec na D6, obchvat Frýdku Místku na D48 a úsek D49 mezi Hulínem a Fryštákem. Intenzivně bude pokračovat také modernizace D1, a to až v osmi úsecích, tak aby začala renovovaná D1 sloužit řidičům co nejdříve. Celkově začne resort dopravy stavět v příštím roce zhruba 140 km dálnic. Pokračovat budou stavbaři například na D3 v úsecích mezi Bošilcem a Borkem, na D7 v úseku Postoloprty-Bitozeves, na D11 či na D48.

Na železnici jsou připraveny peníze například na pokračování modernizace trati Rokycany - Plzeň, rekonstrukci železniční stanice Ostrava-Vítkovice, stanice Olomouc či rekonstrukci zastřešení haly pražského Hlavního nádraží. Mezi nově zahajované projekty na železnici bude patřit například optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice či rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Poříčany.

Kraje dostaly v uplynulých dvou letech mimořádný příspěvek z resortu dopravy ve výši 4,5 miliardy v loňském roce a 3 miliardy pro tento rok, na opravu a údržbu silnic, které mají ve své správě. "Tyto příspěvky byly historicky nejvyšší finanční podporou státu pro krajské silnice. Jak jsem slíbil, budeme se snažit krajům se zanedbanými komunikacemi pomáhat i nadále. Nejprve ale musíme znát bilanci letošního rozpočtu SFDI. Finance na mimořádnou podporu krajům budeme hledat na začátku roku a návrh vládě předložíme do 15. února," řekl ministr dopravy Dan Ťok. Resort dopravy je připraven do 15. února  předložit vládě návrh na zajištění financování oprav, rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd v roce 2017.

" Do konce září ŘSD vypsalo výběrová řízení na 20 staveb dálnic a silnic v předpokládané hodnotě 64 miliard korun, včetně DPH ," doplnil ministr Ťok. Zakázky doplnily 16 výběrových řízení na silniční stavby v celkové hodnotě 15 miliard korun, u nichž už soutěže běží. Na všechny významné silniční stavby tedy budou vypsány tendry na zhotovitele a v příštím roce se postupně začnou realizovat.

Seznam staveb v realizaci a nově zahajovaných ke stažení zde.

Mapa výstavby na dálniční a silniční síti ke stažení zde.


Zdroj: Ministerstvo dopravy

Archiv novinek